بازگشت

امام هادي از مدينه به سامرا تبعيد شد


امام هادي عليه السلام تا سال 243 در زادگاه خود مدينه منوره مقيم بود. در آن سال متوكل عباسي كه از موقعيت و شخصيت آن حضرت و محبوبيت آن بزرگوار، نزد مردم و توجه مردم به ايشان، به وحشت افتاده بود و صلاح خويش در اين ديد كه آن جناب را زير نظر خود داشته باشد و به ظاهر طي تشريفات و احترامات فوق العاده با اعزام جمعي از سران حكومت به مدينه و بدرقه ي مسئولان و روحانيون درباري خود در مدينه، آن بزرگوار را به سامرا منتقل نمود و از آن تاريخ تا آخر عمر شريفش در آنجا بود. [1] .[ صفحه 277]متوكل با آن همه وعده ها كه به حضرت داده بود، دستور داد ايشان را در كاروانسرايي كه معروف به كاروانسراي گداها بود، پياده كردند و بعد از يك روز دوباره متوكل دستور داد آن حضرت را از آنجا به خانه ي انفرادي انتقال داده و تحت نظر باشد.


پاورقي

[1] معارف و معاريف.