عبارت قسمت
تعداد كل:8

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   تعامل خلفاي عباسي  
  3   انتقال حضرت از مدينه به سامراء  
  4   جلوگيري از ارتباط امام با شيعيان و مردم عادي  
  5   بازرسي از منزل امام هادي  
  6   اذيت و آزار شيعيان  
  7   فعاليت هاي مخفي حضرت  
  8   اتمام فعاليت هاي فرهنگي توسط امام هادي