عبارت قسمت
تعداد كل:2

رديف عنوان
  1   تاريخ ولادت و نسب و اسم و لقب و كنيت امام  
  2   تاريخ شهادت آن حضرت و بعضي از ستمهايي كه از مخالفان دين بر آن امام مبين واقع شد