عبارت قسمت
تعداد كل:9

رديف عنوان
  1   اشاره  
  2   تربيت  
  3   روش هاي تربيت  
  4   ايجاد زمينه مساعد تربيتي  
  5   داشتن الگو و سرمشق مناسب  
  6   روش تمرين، تكرار و عادت دادن عملي  
  7   روش موعظه و نصيحت  
  8   روش قصه و داستان گويي  
  9   روش دعا و نيايش