1   آشنائي به زبان ها و تعليم به ديگران  
  2   آگاهي از درون اشخاص  
  3   استجابت بعد از سه روز  
  4   الاغ نصراني و شيعه شدن پسرش  
  5   اهميّت عقيق و فيروزه در نجات از درندگان  
  6   بالا رفتن پرده با قدوم مبارك امام عليه السلام  
  7   پنج درس ارزشمند و آموزنده  
  8   پوشش و پيش بيني باران  
  9   پيامبران، و منصب امامت  
  10   پيدايش آب و نجات همراهان  
  11   پيدايش دو درخت بزرگ  
  12   پيش بيني مهمّ در آزادي از زندان  
  13   پيش گوئي از مرگ فرمانده گارد  
  14   تبليغ دين و زنده كردن پنجاه غلام  
  15   تسليم وديعه هاي امامت به وصيّ خود  
  16   تصرّف و اظهار مافوق بشر  
  17   تعيين و خريداري همسر در بغداد  
  18   تقسيم گوسفند و طيّ الارض  
  19   تواضع، نشانه عظمت و حقانيّت  
  20   توكّل بر خداوند و نجات از مرگ  
  21   جزاي خيانت احسان!  
  22   خبر از دگرگوني رؤساي حكومت  
  23   خبر از مرگ دشمن و اختصاص ايّام  
  24   خداوند بهترين يار و نگهبان  
  25   خلاصه حالات دوازدهمين معصوم  
  26   درمان مريض و مسلمان شدن پزشك نصراني  
  27   دريافت اموال در موقع مناسب  
  28   دعاي امام در حقّ اصفهاني  
  29   دو جريان تكان دهنده ديگر  
  30   ريگ بيابان يا طلاي سرخ  
  31   شانس در شكستگي نگين انگشتر  
  32   شفاي خليفه با دعاي امام  
  33   طلعت نور بين مكّه و مدينه  
  34   فراهم شدن آب براي نماز  
  35   مرگ خليفه ظالم بعد از سه روز  
  36   نان در سفره و بلعيدن جادوگر  
  37   نمايش لشكر امام در مقابل خليفه  
  38   هدايت شخص منحرف؛ و مريض  
  39   هدايت گمراه با سخني كوتاه  
  40   هيچ زميني خالي از قبر نيست  
  41   وساطت غيرمستقيم در رفع مشكل  
  42   وضعيّت وجوهات و اموال ارسالي از قم