پاسخ هاي امام هادي مبناي فتاوي فقها در خصوص احكام رمضان


از حضرت امام هادي سو الات فراواني درباره روزه و احكام آن پرسيدند و حضرت تمام آنها را پاسخ داد از جمله اين سو ال و جواب ها موارد زير را مي توان نام برد :

روزه با رو يت هلال ثابت مي گردد :
يكي از معتبرترين راه ثبوت اول رمضان ديدن ((هلال )) است . هر مكلفي هلال را ببيند روزه بر او واجب مي گردد چه به تنهايي باشد و چه ديگران هم مشاهده كنند .

علي بن راشد از امام هادي - عليه السلام - نقل مي كند كه ايشان فرمود :

(( ((لا تصم الا للرويه ؛ )) (128) جز با ديدن هلال روزه نگير)) .
فقهاي شيعه مقصود حديث را چنين بيان كرده اند : تا رو يت هلال ثابت نشده است كسي نمي تواند به قصد وجوب و قصد رمضان روزه بگيرد .


روزه زنان شيرده
علي بن مهزيار به امام هادي - عليه السلام - نامه اي نگاشت و در آن پرسيد :

زني در ايام رمضان فرزند خود يا ديگري را شير مي دهد و روزه بر او فشار مي آورد تا حدي كه بيهوش مي شود و نمي تواند روزه بگيرد، در ضمن نمي تواند براي نوزاد خود دايه استخدام كند تكليف او چيست ؟ آيا افطار كند و شير دهد ؟

حضرت پاسخ داد :
(( ((ان كانت ممن يمكنها اتخاذ ظير استرضعت لولدها، و اءتمت صيامها، و ان كان ذلك لايمكنها اءفطرت ، و ارضعت ولدها، وقضت صيامها متي ما اءمكنها)) . )) (129)
((اگر بتواند دايه اي بكار گمارد تا نوزاد را شير دهد بايد روزه بگيرد، و اگر وسع اين كار را نداشته باشد روزه اش را افطار كند و كودك را شير دهد و قضاي روزه را هر وقت ميسر شد بجا آورد)) .

فقهاء اماميه به استناد اين روايت فتوا داده اند كه : اگر روزه به مادر كم شير يا فرزند او زيان برساند و او نتواند دايه اي اجير كند، افطار كند و بعدا قضاي روزه فوت شده را بجا آورد .

كفاره روزه معين
حسين بن عبيده به امام هادي - عليه السلام - طي نامه اي نوشت :

اي آقاي من ! مردي نذر كرد روزي را روزه بگيرد ليكن آن روز با همسرش درآميخت ! كفاره او چيست ؟

توقيع حضرت بدين مضمون صادر شد :
(( ((يصوم يوما مكان يوم و تحرير رقبه ؛ )) (130) يك روز بجاي آن روز روزه مي گيرد و بنده اي را آزاد مي كند)) .

بر مبناي اين روايت فقها فتوا داده اند كه : كفاره افطار روزه تعيين شده به وسيله نذر، مانند كفاره حنث قسم و سوگند شكني است يعني آزاد كردن يك بنده يا اطعام ده مسكين و يا پوشاندن آنها و اگر هيچيك را نتوانست سه روز، روزه گرفتن است .

***