بازگشت

پيشواي دهم، حضرت امام علي بن محمد الهادي


گروه نويسندگان، قم، مؤسسه ي در راه حق، 1371، رقعي، 70 ص (اين كتاب به عربي و اردو ترجمه شده است). [ صفحه 325]

***