بازگشت

حضرت امام هادي


[ميرابوالفتح دعوتي]، قم، انتشارات شفق، بي تا، وزيري، 32 ص (مصور، ويژه ي نوجوانان) (اين كتاب به بوده و به عربي اردو ترجمه شده است).

***