بازگشت

معصوم دوازدهم، امام هادي


جواد فاضل (1335-1386 ق) تهران، انتشارات علمي، 1338(از سري كتاب هاي «معصوم نهم تا معصوم سيزدهم»).

***