ستمكار برد بار


إن الظالم الحالم يكاد أن يعفي علي ظلمه بحلمه و إن المحق السفيه يكاد أن يطفئ نور حقه بسفهه


***

ستمكار بردبار ، بسا كه بوسيله حلم و بردباري خود از ستمش گذشت شود و حق دار نابخرد ، بسا كه به سفاهت خود ، نور حق خويش را خاموش كند .

***

تحف العقول ، ص 512