پرستش خدا


لو سلك الناس واديا شعبا لسلكت وادي رجل عبد الله وحده خالصا***

اگر همه مردم مسيري را انتخاب كنند و در آن گام نهند ، من به راه كسي كه تنها خدا را خالصانه مي پرستد خواهم رفت .

***

بحار الانوار ، ج 78 ، ص 245