آسايش و استراحت


مَا اسْتَراحَ ذُو الْحِرْصِ.


***

شخص طمّاع و حريص ـ نسبت به اموال و تجمّلات دنيا ـ هيچگاه آسايش و استراحت نخواهد داشت.

***

مستدرك الوسائل، ج 2، ص 336، ح 11