پروا از خدا


مَنِ اتَّقَي اللّه َ يُتَّقي ، ومَن أطاعَ اللّه َ يُطاعُ

***

هر كه از خدا پروا كند ، از او پروا كنند [و حرمتش را نگه دارند] و هر كه ازخدا فرمان بَرد ، فرمانش بَرند.

***

تحف العقول ص 65 - بحار الأنوار : 78/366/2