رضايت از خود


مَن رَضِيَ عَن نَفسِهِ كَثُرَ السّاخِطونَ عَلَيهِ ؛


***

آن كه از خودش راضي شود ، ناراضيان از او فراوان شوند .

***

بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 316