برخورد با مردم


التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه


***

فروتني در آن است كه با مردم چنان كني كه دوست داري با تو چنان باشند

***

المحجة البيضاء ، ج 5 ، ص 225