اجابت دعا


إن لله بقاعا يحب أن يدعي فيها فيستجيب لمن دعاه ، و الحير منها


***

براي خداوند بقعه هايي است كه دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعاي دعاكننده را به اجابت رساند ، و حائر حسين (ع ) يكي از آنهاست .

***

تحف العقول ، ص 510