مگر پيامبر خدا، حضرت سليمان به علم آصف نيازمند بود؟


سؤال کامل:


يحيي بن اَكْثَم از امام پرسيد : بر اساس آيه 40 سوره نمل، آن كه علمي از كتاب داشت (يعني وزير سليمان به نام آصف)، به سليمان گفت: من تخت بلقيس را پيش از آنكه چشم بر هم نهي، نزد تو حاضر مي كنم. سؤال من اين است. مگر پيامبر خدا، حضرت سليمان به علم آصف نيازمند بود؟

پاسخ امام

«آن كه علمي از كتاب داشت، آصف بود و حضرت سليمان از شناخت آنچه آصف مي شناخت، ناتوان نبود، بلكه مي خواست به امت خود بفهماند حجت پس از من آصف است و آن علم را سليمان، به امر خداوند به آصف سپرده و آموخته بود تا مردم درباره امامت و راهنمايي هاي آصف، اختلاف نكنند».

***