بر اساس آيه 100 سوره يوسف، «يوسف پدر و مادرش را بر فراز تخت برد و آنها و فرزندانش در برابرش به سجده افتادند.» سؤال من اين است كه چگونه يعقوب پيامبر و فرزندانش بر يوسف سجده كردند؟


پاسخ امام:

«سجده يعقوب و فرزندانش در برابر يوسف، براي اطاعت از خدا و اظهار محبت به يوسف بود، نه براي يوسف، چنان كه سجده فرشتگان بر آ دم، براي آدم نبود، بلكه اطاعت از خدا و اظهار علاقه به آدم بود».

***