منظور از «سَبْعةُ اَبْحُرْ» (هفت دريا) در آيه 27 لقمان چيست و در كجا قرار دارد؟ در اين آيه خداوند مي فرمايد


سؤال کامل:


از امام سؤال شد: منظور از «سَبْعةُ اَبْحُرْ» (هفت دريا) در آيه 27 لقمان چيست و در كجا قرار دارد؟ در اين آيه خداوند مي فرمايد: «و اگر همه درختان روي زمين قلم شود و دريا براي آن مركب گردد و هفت دريا به آن افزوده شود، همه تمام مي شود، ولي كلمات خدا پايان نمي گيرد».

پاسخ امام:

«هفت دريا عبارت است از: چشمه كبريت؛ چشمه لَمين؛ چشمه برهوت؛ چشمه طبريه؛ آب گرم ماسنبدان (محلي در خوزستان)؛ آب گرم آفريقيه، معروف به لسان و چشمه بحرون. كلمات پايان ناپذير خدا ما هستيم كه فضايلمان بيرون از مرز درك است».

***