چرا نماز صبح بايد بلند خوانده شود، با اينكه از نمازهاي روزانه است و بلند خواندن براي نمازهاي شبانه است؟


پاسخ امام:

«بلند خواندن نماز صبح براي آن است كه پيامبر اكرم(ص) وقتي آن را مي خواند كه هوا تاريك بود. ازاين رو، در حكم قرائت هاي شبانه است».

***