بعد از امامت امام هادي(ع) ايشان به بياني از مدينه به سامراء تبعيد شدند، فضاي سياسي - اجتماعي اين شهر به چه صورت بود؟


سامرا يك شهر با زندگي شهروندي نبود بلكه منطقه نظامي و در حقيقت پادگان بني عباس محسوب مي شد و علت نقل مكان از كوفه ـ كوفه داراي فضاي شهري بسيار وسيع و جمعيت چند صد هزار نفري بود ـ اين بود كه در كوفه محبين اهل بيت فراوان بودند و ديگر براي بني عباس شهر امني محسوب نمي شد، لذا زمان متوكل تصميم به بناي سامرا گرفتند.

***