آيا امام نگران بحثهاي تبليغاتي و تأثير آن بر سپاهيان بودند؟


بله! قصد داشتند از تأثير تبلغيات فرهنگي غير خودي بر سپاهيانشان جلوگيري كنند. به همين دليل شهر سامرا تقريباً يك دست بود و امروز هم بعد از اين همه سال تا حدودي يك دست باقي مانده است. در آن زمان همه از يك تفكر بودند و همين امر براي حكومت ايجاد امنيت مي كرد.

***