مواجهه مردم كوفه با امام به چه صورت بود؟


امام هادي(ع) جز مجالس عمومي به عنوان يك شخصيت سياسي كه يا متوكل دعوت كرده بودند يا ساير حكام بني عباس، در مراسم ديگري حضور نمي يافتند. مردم نيز با توجه به اينكه همه از سربازان بني عباس بودند ارادت ويژه اي به ايشان نداشتند و در حقيقت مي توان گفت كه از ارتباط با امام هادي (ع) مي ترسيدند.

جز موارد معدودي هم كه حضرت با آنها مواجهه داشتند هيبت، شخصيت و كرامت حضرت همگان را شگفت زده مي كرد كه البته اين افراد هم بيشتر تحت تأثير حكومت بودند. در تاريخ موارد محدودي ذكر شده كه برخي غلامان بني عباس يا گاهي سربازان يا گاهي بعضي صاحب منصبان بني عباس در همين چند برخورد با امام هادي(ع) شيعه شدند.

***