آيا در بين كوفيان اشخاص معروفي وجود دارند؟


نمونه هايش در تاريخ ذكر شده است ولي اسامي شان خيلي روشن نيست. مثلاً عده اي در برابر حضرت سجده كردند به عنوان اينكه وي بنده خداست و هيبتش ما را ياد خدا مي اندازد. همين موارد كوتاه هم اثر تبليغي داشت ولي قاعدتاً فضاي اين شهر بسته بود. استراتژي اهل بيت(ع) بعد از امام كاظم(ع) اين بود كه بعد از مشاهده تاخت و تاز شديد در شهر كوفه و در خطر بودن شيعيان و عدم انجام آزادانه مناسك، شيعيان را تشويق به مهاجرت به شهرهاي دور دست همچون طبرستان، قم، ري و خراسان كردند.

***