آيا نحوه مبارزات امام هادي (ع) با بني عباس و همين طور جريانات انحرافي زير زميني بوده است؟


از آنجايي كه امام هادي(ع) نسبت به جريان حكومت امام شيعيان قلمداد مي شدند، حكومت عباسي را در حكم كفر مي دانستند اما با توجه به محصور بودن و خفقان موجود توان ورود رسمي به مبارزه را نداشتند چون در اين صورت كشته مي شدند. بنابراين به صورت اداره شبكه اجتماعي به ويژه در مناطق قم، طبرستان، خراسان و مصر كه محدوديت و لزوم تقيد وجود نداشت به تبيين و اجرا نواقص موجود در بحثهاي امام جعفر صادق(ع) و محمد باقر(ع) پرداختند كه در حقيقت مي توان دوران امام هادي(ع) را دوران تكميل شيعه و دوران رفع اشكالات و رفع سؤالات موجود در مورد مكتب جعفري تلقي كرد.

***