نحوه برخورد امام هادي(ع) با انحرافات به چه شكل بود؟


در دوران امام هادي(ع) با توجه به محدود بودن فضاي ارتباطي با ايشان، هر كسي كه با امام ارتباط داشت، بسيار مورد توجه عموم شيعيان قرار گرفته و وي را باب امام معرفي مي كردند. با توجه به سختي ارتباط با امام برخي خود را باب معرفي مي كردند.

از قبل از دوران امام باقر(ع) به بعد مسأله غلات در جامعه اسلامي جدي شد كه البته اين موضوع در دوران امام هادي(ع) به خاطر شرايط حاكم به صورت ويژه مشاهده مي شد كه امام(ع) نيز با انجام اقداماتي به رفع اين مشكلات و نواقص پرداختند.

***