آيا ميشود زيارت جامعه كبيره را نمودي از اهتمام امام در بحث جانشيني و امامت تلقي كرد؟


بله! قطعاً اينگونه است. در جامعه كبيره معارف زيادي وجود دارد. ما امام شناسي و شيعه شناسي را به عنوان دو نمونه يا دو ستون اصلي ميدانيم . در امام شناسي و شيعه شناسي در مورد امام و جانشيني امام از طرف خدا بر روي زمين و خلافت الهي بحث مفصلي شده است. حتي بحث مهدويت به طور گسترده مطرح شده است كه در واقع به عنوان تكميليه شيعه است .

***