دليل اينكه امام هادي ع بر مسأله جانشيني اهتمام مي ورزيدند چه بوده است؟


همان گونه كه مشخص است آن زمان، دوران بسيار حساسي است از جهت نزديكي به بحث مهدويت و آشنايي حكومت با اين بحث، كه زمان امام هادي(ع) آبستن مهدويت هاي دروغين بود و دليل شدت آن نيز تبليغ مهدويت دروغين از طرف مقابل بود. در اين شرايط تلاش امام هادي(ع) و امامان بعد از ايشان جلوگيري از گمراهي مردم و حركت به سمت امام اصلي و آماده كردن شرايط براي بحث مهدويت است. به همين دليل ايشان بر مسأله جانشيني بسيار حساس بودند.

يك علت ديگر هم در اين مورد ارتباط كم امام هادي(ع) با مردم و احتمال ادعاي امامت افرادي طمع كار بود. براي مثال احتمال مي رفت يكي از فرزندان امام هادي(ع) به نام جعفر ادعاي امامت كرده و مقابل امام عسگري قرار گيرد كه شما مي بينيد امام هادي(ع) در جامعه فرزند حود سيد محمد را به گونه اي بروز مي دهند كه مردم تصور كردند وي جانشين ايشان است كه اين اقدامات براي حفظ جان و كيان امام عسگري صورت گرفت.

***