چرا امام دهم((ع)) را «هادي» و امام دوازدهم را «مهدي» لقب داده اند؟


تمام امامان و رهبران الهي، هم هادي(راهبر) بوده اند و هم مهدي(هدايت يافته); بنابراين لقب يافتن برخي امامان به برخي از صفات، دليل بر اين نيست كه آن صفت در امامان ديگر وجود نداشته است و اساساً در مورد لقب و اسم لازم نيست از تمام جهات، آن خصوصيّت ملحوظ باشد.

***