نام شهري كه قبور مطهر امام هادي و امام حسن عسكري در قرآن قرار دارد چيست ؟


در كشور عراق شهري است به نام كه در اصل يا و مقر حكومت خليفهء عباسي (متوكل ) بوده است . امام هادي و امام عسكري عليه السلام در مدينه بودند و بر اثر سعايت عبدالله بن محمد, فرماندار مدينه , متوكل طيّ نامهء به ظاهر محترمانه اي به امام هادي عليه السلام را به سامرا دعوت كرد, ليكن درواقع او را مجبور كرد به آن جا كوچ كند. امام هادي و زن و فرزندانش از جمله امام عسكري به سوي سامراحركت كردند و او را در مكاني به نام عسكر (لشكرگاه ) جاي داد تا اين كه امام در سال 254در اين شهر به شهادت رسيد و در خانهء محلّ زندگي اش كه الآن قبر شريفش در آن جا است , دفن شد.

آن حضرت حدود ده سال در سامرّا بود و بعد از ايشان امام عسكري عليه السلام در سال 260در سن 2عليه السلامسالگي درهمان شهر به شهادت رسيد و در كنار قبر پدرش در همان خانه دفن شد. محل دفن اين دو امام مظلوم در سامرّامي باشد. شهر سامرّا بين بغداد و تكريت مي باشد. گويند اين شهر به وسيلهء سام بن نوح بنا شد و به فارسي به آن مي گويند. اين شهر چندين بار خراب شد و در سال 221معتصم عباسي آن جا را آباد و محل زندگي خويش قرار داد و آن را ناميد ; يعني هر كس آن جا را ببيند, شاد مي شود. مدفن دو امام معصوم مسلمانان , علي بن محمد الهادي عليه السلام و حسن بن علي العسكري عليه السلام در اين شهر است . امام هادي عليه السلام فرمود: مرابه اكراه به سامرّا آوردند.(1)***

1.سيد مصطفي دشتي , معارف و معاريف , ج 6 ص 16عليه السلام