بازگشت

احترام مخالفان به امام هادي عليه السلام


دوم ونيز شيخ روايت كرده به متوكل گفتند: هيچ كس چنان نمي كند كه تو با خود مي كني در باب علي بن محمّد تقي؛ زيرا كه هر وقت [به] منزل تو وارد مي شود هر كس كه در سراي است اورا خدمت مي كند به حدي كه نمي گذارند كه پرده بلند كند ودر را باز كند وچون مردم اين را بدانند مي گويند اگر خليفه نمي دانست استحقاق اورا از براي اين امر اين نحو رفتار با اونمي نمود بگذار اورا وقتي كه داخل خانه مي شود خودش پرده را بلند كند وبرود همچنان كه سايرين مي روند وبه او برسد همان تعبي كه به سايرين مي رسد. متوكل فرمان داد كه كسي خدمت نكند علي نقي عليه السلام را واز جلو او پرده را بلند نكند ومتوكل بسيار اهتمام داشت كه از خبرها ومطالبي كه در منزلش واقع شده مطلع شود لاجرم كسي را گماشته بود كه خبرها را براي اومي نوشت پس نوشت آن مرد به متوكل كه علي بن محمّد عليه السلام چون داخل خانه شد كسي پرده را از جلو بلند نكرد لكن بادي وزيد به حدي كه پرده را بلند كرد وآن حضرت بدون زحمت داخل شد. متوكل گفت مواظب باشند وقت بيرون رفتنش را. ديگرباره آن گماشته متوكل نوشت كه بادي بر خلاف باد اولي وزيد وپرده را بلند كرد كه آن حضرت بدون تعب بيرون رفت. متوكل ديد كه در اين كار فضيلت حضرت ظاهر مي شود فرمان داد كه به دستور سابق رفتار كنيد وپرده از پيش او بلند كنيد. (1)

***

1- (بحارالانوار) 50/128.