بازگشت

سلماني حضرت آدم عليه السلام در حج


چهارم شيخ يوسف بن حاتم شامي در (درّ النظيم) وسيوطي در (درّالمنثور) از (تاريخ خطيب) نقل كرده از محمّد بن يحيي كه گفت: روزي يحيي بن اكثم در مجلس واثق باللّه خليفه عباسي سؤال كرد در وقتي كه فقها حاضر بودند كه كي تراشيد سر آدم عليه السلام را هنگامي كه حج كرد؟ تمامي مردم از جواب عاجز ماندند. واثق گفت كه من حاضر مي كنم كسي را كه جواب اين سؤال را بگويد، پس فرستاد به سوي حضرت هادي عليه السلام وآن جناب را حاضر كرد، پس پرسيد كه يا اباالحسن خبر بده ما را كه كي تراشيد سر آدم عليه السلام را وقتي كه حج مي گذاشت؟ فرمود: سؤال مي كنم از تو يا اميرالمؤمنين عليه السلام كه مرا از اين سؤال عفو نمايي، گفت: قسم مي دهم تو را كه جواب بگويي. فرمود: الحال كه قبول نمي كني، پس به درستي كه پدرم خبر داد از جدم از پدرش از جدش كه رسول خدا صلي اللّه عليه وآله وسلم فرمود كه براي تراشيدن سر آدم عليه السلام جبرئيل مأمور شد ياقوتي از بهشت آورد وبه سر ماليد موهاي سرش ريخت وبه هرجا كه روشني آن ياقوت رسيد آنجا حرم گرديد. (1)

***

1- (تاريخ بغداد) 12/56.