بازگشت

علم


از آن حضرت در خصوص تنزيه آفريننده تعالي و يگانگي او و نيز پاسخهاي وي در مسايل و علوم مختلف روايات فراواني نقل شده است. امام هادي (ع) مي فرمايد: به راستي خداوند وصف نشود جز بدانچه خودش، خود را وصف كرده. كجا وصف شود آن كه حواس از دركش عاجزند و تصورات به كنه او پي نبرند و در ديده ها نگنجد. در نزديكي اش دور است و در دوري اش نزديك. چگونگي را پديد كرده بدون آن كه گفته شود خود او چگونه است و مكان را آفريده بدون آن كه خود مكاني داشته باشد، از چگونگي و از مكان بركنار است، يكتا و يگانه است. شكوه و ابهتش بزرگ و نامهايش پاك است.

***

كتاب سيره معصومان