بازگشت

حلم


براي پي بردن به حلم آن حضرت كافي است به بردباري و گذشت آن حضرت از بريحه، پس از آن كه دانست وي در نزد متوكل از او بدگويي كرده و به او افترا بسته و وي را تهديد كرده، توجه كرد.

***

كتاب سيره معصومان