بازگشت

كرم و سخاوتمندي


ابن شهر آشوب در مناقب مي نويسد: ابو عمر و عثمان بن سعيد و احمد بن اسحاق اشعري و علي بن جعفر همداني به نزد علي بن حسن عسكري رفتند. احمد بن اسحاق از وامي كه بر گردنش بود نزد حضرت شكايت كرد. آنگاه امام به عمرو كه وكيلش بود، فرمود: به او سي هزار دينار و به علي بن جعفر نيز سي هزار دينار بپرداز و خود نيز سي هزار دينار برگير.

ابن شهر آشوب پس از نقل اين ماجرا گويد: اين معجزه اي بود كه جز ملوك و پادشاهان آن را نيارند و ما از كسي چنين بخششي نشنيده ايم. همچنين در مناقب گفته شده است: اسحاق جلاب گويد: براي ابو الحسن (ع) در روز ترويه گوسفندان بسياري خريدم و آن را در ميان نزديكانش تقسيم كردم.

***

كتاب سيره معصومان