بازگشت

سخت كوشي


امام علي النقي (ع) پيشواي بزرگ شيعيان و بزرگ خاندان هاشم بود. درآمدهاي اسلامي همه به دست او مي رسيد و مي توانست از آن بهره مند شود؛ چرا كه حق او بود، ولي به سان پدران خود دوست داشت از حاصل دسترنج خود بهره گيرد و نيازهاي زندگي اش را با زحمت خود فراهم آورد. «علي بن حمزه» مي گويد: «ابوالحسن (ع) را ديدم كه به سختي مشغول كشاورزي است؛ به گونه اي كه عرق از سر و رويش جاري است. از ايشان پرسيدم: فدايت شوم! كارگران شما كجايند [كه شما اين گونه خود را به زحمت انداخته ايد]؟

در پاسخ فرمود: اي علي بن حمزه! آن كس كه از من و پدرم برتر بود، با بيل زدن در زمين خود روزگار مي گذراند. دوباره عرض كردم: منظورتان كيست؟ فرمود: رسول خدا، اميرمؤمنان و همه پدران و خاندانم خودشان كار مي كردند. كشاورزي ازجمله كارهاي پيامبران، فرستادگان، جانشينان آنها و شايستگان درگاه الهي است» . (1)

***

1) من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، بيروت، دارالصعب، بي تا، ج 3، ص 216.