بازگشت

كشته زهر جفا


اي ولي امر حق ، اي عزيز مصطفي

در ره دين خدا، كشته زهر جفا

سامره در ماتم است ، سر بسر شور و عزا

يا علي ابن جواد، يا امام المتقين

اي امام دهمين ، اي شهيد راه دين

جان بقربان تو و درد و رنج و اه تو

در نهايت خانه ات ، گشته قربانگاه تو

تا صف محشر بود، در ادامه راه تو

كشته جور و ستم ، در ره دين مبين

اي امام دهمين ، اي شهيد راه دين

اي ولي امر حق حجت پروردگار

حامي مستضعفان ، در نهان و اشكار

برده اي در راه دين ، رنج و درد بيشمار

از جفاي منتصر، و زعناد مستعين

اي امام دهمين ، اي شهيد راه دين

زهر معتز عاقبت ، قاتل جان تو شد

جان تو قرباني راه جآنان تو شد

ديده جن و ملك ، جمله گريان تو شد

اي پناه عالمين ، رهبر دنيا و دين

اي امام دهميت ، اي شهيد راه دين

***