بازگشت

يا اللَّه


دوباره از غم و رنج و عذاب يا اللَّه

شده است ديده زهرا پرآب يا اللَّه

سخن ز بي كسي يك امام مظلوم است

كه هست غربت او بي حساب يا اللَّه

سخن ز هادي دين قبله كريمان است

عزيز فاطمه و بوتراب يا اللَّه

تمام عمربه زندان چوجدخودموسي

كشيده محنت و درد و عتاب يا اللَّه

براي حفظ وجود اميد مظلومان

نموده غربت و غم انتخاب يا اللَّه

شبيه حضرت حيدر ندارد او ياور

سلام او شده است بي جواب يا اللَّه

ز تربت و حرم مادرش چو دور افتاد

شده است بيت اميدش خراب يااللَّه

غمي كه عسگري از ياد آن فغان دارد

" امام هادي و بزم شراب يا اللَّه"

به پشت مركب دشمن چنان عرق مي ريخت

كه كرد خشم تو را در شتاب يا اللَّه

به غير عسگري از ماتمش نمي گريد

كه هست صاحب غم آن جناب يا اللَّه

***