بازگشت

آيه تطهيرمابنده ايم وغير تو مولا نداريم

درهر دودنيا جز شما آقا نداريم

تنها پُل ما تا خدا هستيد وجزاين

راهي دگر تا عالم بالا نداريم

وقتي دعاي جامعه خوانديم ديديم

بهترازاين آئينه تقوا نداريم

هركس تولاي تو رادر دل ندارد

كاري به كار او دراين دنيا نداريم

هرچند ما مدح تورا گفتيم ، امّا

ما قطره ايم وراه بردريا نداريم

گر ديگران صد آرزو درسينه دارند

ما آرزوئي غير سامرّا نداريم

امروز دل را خانه مهر توكرديم

درسينه خود غصه فردا نداريم

گردامن خود رازدست ما نگيري

بيمي به دل ازروز وانفسا نداريم

بزم شراب وآيه تطهير اي واي

دردل ازاين اندوه جز غوغا نداريم

ازشعله داغ شما آتش گرفتيم

پروانه سان از سوختن پروا نداريم

جز اشك بر فرزند زهرا چون «وفائي»

چيـزي براي عـرضه بر زهرا نداريم


***