بازگشت

ابن الرضا...
يا من ارجوه لكل خير يا ابن الرضا

روضه اي مهمانمان كن سامرا ، ابن الرضا

جامعه خواندن چه زيبا مي شود در صحن تان

شام هجران ، گوشه ي ايوان طلا ، ابن الرضا

لطف كن با بال اشك روضه دل را پر بده

در هواي زخمي ، از زهر جفا ، ابن الرضا

با گريز روضه ات دل مي شود غرق بلا

سامرا هم مي شود كرببلا ، ابن الرضا

روضه خوان مي گفت جسم پاكتان تشيع شد

جان فداي آن سر از تن جدا ، ابن الرضا

لحظه ي آخر سرت بر زانوي فرزند بود

واي من از رأس روي نيزه ها ، ابن الرضا

نيست در شأن شما ابيات ناچيز حقير

گوشه چشمي تا شود حقت ادا ، ابن الرضا

كاش مي شد تا بيايد مهدي صاحب زمان

با دل غرق به خونت كن دعا ، ابن الرضا
***