بازگشت

حضرت دلبر


سلام اي حضرت دلبر سلام اي سبط پيغمبر

سلام اي معدنُ الرَّحمه سلام اي شافع محشركسي كه جامعه خوانده دلش در سامرا مانده

چرا قسمت نشد ديگر نماز و اشكِ بالاسردوباره غربت شيعه دوباره ناله ي زهرا

دوباره ديده گريان شد براي زاده ي حيدرامام شهر سامرا دلم خون است اي آقا

چرا رنگ رُخَت زرد و چرا جسمت شده لاغر؟بميرم در غمت آقا چه كرده قاتلت باتو

كه فرزندت كنار تو زند بر صورت و بر سردوباره تشنگي افتاده بر جان گل زهرا

دوباره گوشه ي حجره به خود پيچيده يك رهبرالا يا ايهاالهادي فداي غربتت مولا

كه مي بُردند از خانه تو را با وضع شرم آورنمي دانم چه در ذهنت تداعي گشت وقتي كه

شراب آورد و تعارف زد به تو آن پست خيره سرولي جانها شده برلب براي عمه ات زينب

كه در بزم شراب آمد خميده قدّ و بي معجراگر چه لحظه ي آخر فقط پيشت حسن بوده

ولي در پيش چشمانت نشد فرزند تو پرپربه روي دست جد تو گلوي اصغرش خون شد

سه شعبه آمد و ديگر نمانده چيزي از حنجرشما را با سر عريان ميان كوچه مي بردند

ولي ديگر نشد رأست جدا با ضربه ي خنجرامان از عصر عاشورا كه شاه دين زمين افتاد

امان از ضربه ي آخر امان از شيون مادر

***