بازگشت

تذكره ي كربلا....همراه با زيارت زيباي جامعه

در هر فراز نام تو را ذكر ميكنم

"يا إهدنا الصراط"ِ نماز مقربين

در هر نماز نام تو را ذكر ميكنمحتي مسيحيان به دمت معتقد شدند

وقتي مسيح نذر تو كرد و شفا گرفت

ديشب مريض خانه ي ما با وساطتت

شد رو به راه ، تذكره ي كربلا گرفتپيچيده سوز ناله ي تو بين قرن ها

آهت اثر نمود و جهان پر شراره شد

با پاره پاره ي جگرت اين غزل گريست

با خون دل نوشته شد و چارپاره شدبالا سر تو ضامن آهو كشيد آه

بر جمع سوگوار تو آهو اضافه شد

از روي درد ناله زدي: واي مادرم

كم شد ز سينه درد و به پهلو اضافه شدروز دوشنبه زهر و مغيره يكي شده *

با تازيانه بر جگرت حمله ور شدند

روز دوشنبه داغ دلت باز تازه شد

يادآور مصيبت ديوار و در شدندگر چه به روي سينه ي تو زهر پا گذاشت

دور و بر تو خولي و شمر و سنان نبود

گر چه به تو تعارف جام شراب شد

ديگر خبر ز طشت و لب و خيزران نبوداز قتلگاه كرببلا سر در آورد

هر كس كه كرد مرثيه خوانيِ قتل تو

يك تا دوازده... همه را شمر كشته است

آن ضربه ي دهم شده باني قتل تو

***