بازگشت

مژده اي دل كه دلربا آمد


مژده اي دل كه دلربا آمد

دلربايي گره گشا آمد

محنت و درد و غم فراري شد

شادي و رحمت و صفا آمد

بعد شوال ماه ذيقعده

شامل رحمت خدا آمد

كلك رحمت كشيده نقشي را

كز خدا بانك مرحبا آمد

از منادي ندا رسد در گوش

مژده اي مومنان رضا آمد

نجمه را داده ذات حق پسري

كه از او جان به جسم ما آمد

هشتمين جانشين ختم رسل

حجت ذات كبريا آمد

هفتمين نور ديدگان علي

ششمين يار مجتبي آمد

پنجمين حافظ قيام حسين

كاتب شرح كربلا آمد

چهارمين رهبر عبوديت

رهبري پاك و پارسا آمد

سومين پاسدار بحر علوم

بهر تفسير هل اتي آمد

دومين استاد فقه واصول

معني نون انما آمد

اولين پور موسي جعفر

بهر تثبيت ارتضا آمد

عالم آل احمد است رضا

يادگار محمد است رضا

نام او پاسدار نام عليست

مشي او حافظ مرام عليست

چون كلام علي كلام خداست

ذكر او دائما كلام عليست

بر رضاي خدا رضاست رضا

در رضايش همه پيام عليست

نام او را علي نهاده خدا

چون ولايت فقط به نام عليست

شهد جانش به كام ما نوش است

نوش هستي ز شهد جام عليست

محترم نزد مقام وي است

چون مقام رضا مقام عليست

از قوامش دوام مكتب ماست

چون قوام رضا قوام عليست

حرمت اوست محترم به همه

احترامش به احترام عليست

كللهم نور واحد از گفتن

رمز ورازش زاحتشام عليست

دل ما صيد دام عشق رضاست

چونكه هر عاشقي به دام عليست

داد مظلوم گيرد از ظالم

در كفش تيغ انتقام عليست

عين نامش علامت جود است

لطف لامش ز لطف لام عليست

هست درياي او يم رحمت

ز آنكه رحمت ز لطف عام عليست

هر كه گردد چون من غلام رضا

اين يقين دان كه او غلام عليست

***