بازگشت

گوشه ي صحن


بر سرم سايه ي ايوان طلايي دارم

گوشه ي صحن عجب حال و هوايي دارم

از سر سفره ي او نان و نوايي دارم

سامرايي ام عادت به گدايي دارمسامرا كرب و بلايي به نظر مي آيد

اين دو شش گوشه به دنيا چقدر مي آيدردّ پايش همه جا قبله نما ميسازد

يك خط از جامعه اش جامعه را ميسازد

خادم خانه اش از خاك طلا ميسازد

كرمش نيز به شدت به گدا ميسازدبي سبب نيست اگر عادتش احسان شده است

نوه ي ارشد آقاي خراسان شده استذوالفقار تو به هر معركه گفتار تو است

مثل آن حرز جوادي كه نگهدار تو است

چه كسي با چه اميدي پِي آزار تو است

نفس فاطمه و دست علي يار تو استگوشه ي چشم تو كافي است اشارت بكند

دشمنت كه عددي نيست جسارت بكندشيعيان تا به ابد بر سر پيمان هستند

تو اگر امر كني گوش به فرمان هستند

صف به صف لشگرت از مردم ايران هستند

كه به فرماندهي شاه خراسان هستندسخت سيلي زده بر بي ادبي ، با ادبش

هركه لبيك علي النقي آيد به لبشناله ها از دل بيچاره كنم كافي نيست

خويش را از غمت آواره كنم كافي نيست

گريه بر داغ تو همواره كنم كافي نيست

پيرهن در غم تو پاره كنم كافي نيستسال ها هم نفس حجره ي صبرت شده اي

كنج زنداني و همسايه ي قبرت شده اي
***