بازگشت

دهمين جلوه


دهمين جلوه از تجلي نور

دهمين آيه از كتاب ظهور

دهمين حسن نور بي پايان

دهمين شرح كامل قرآن

دهمين آيينه ز نور مبين

دهمين مصحف از يقين يقين

دهمين سر بسط انزلنا

دهمين شان درك ارسلنا

آفرينش به نام عزت اوست

نقي آيينه اي به شهرت اوست

وه چه نامي چه حسن تصويري

چه شكوهي چه شان تاثيري

نقي يعني امامت هادي

نقي يعني رسالت هادي

نقي يعني امير يكتايي

نقي يعني در اوج زيبايي

نام نيكوي او چه عنواني ست

آن كه سر فصل فصل حيراني ست

هادي است او كه مظهري نيكوست

كنيه ي سوم ابوالحسن اوست

معهم را كتاب و ميزان اوست

انهم را ولي سبحان اوست

حكمتي را كه ذات حق فرمود

در يزكيهم آيت او بود

مومنان در قرايت ذاتش

محو و مبهوت و خاشع و ماتش

چه امامي عجب دعايي داشت

چه مديحي عجب ثنايي داشت

شان او از كمال معرفت است

معني او محال معرفت است

جبرييل زيارت نور است

آن حرايي كه سر مسطور است

هادي موضع رسالت اوست

سيد صاحب ولايت اوست

او كه انوار كبريا دارد

جنت دل به سامرا دارد

دعوت حسن دعوت الحسني ست

رتبه اش فوق جنت الاعلي ست

حافظ سر و سر حكمت اوست

معدن جود و نص رحمت اوست

قادت قادت الهدات است او

سيد سادت الولات است او

حجت است و صراط و برهان است

او ولي خداي سبحان است

اصطفاكم بعلمه ي همه اوست

ارتضاكم بغيبه ي همه اوست

وحي وحي است و ترجمانش اوست

آيه او، جلوه او، بيانش اوست

بي نهايت ترين نهايت عشق

رهنماي ره سعادت عشق

دل شوريده گان اسير اوست

سرخوش از نغمه ي نفير اوست

حضرت هادي المضلين است

قبله گاه دل مصلين است

حضرت سايبان رحمت هاست

بي كران را كران عزت هاست

هادي است و امام بي همتاست

هادي است و يگانه ي يكتاست
***