بازگشت

آقاي غريبم...
السلام عليك يا مولا

عالمي را غريبيت كشته

اي غريب غروب سامرا

عالمي را غريبيت كشتهگرچه بي آبرويم آقا جان

هر چه باشم ولي گداي توام

ديدن مرقدت چه حالي داشت

از همان روز در هواي توامآشناي غريب دلتنگي

اي امام عزيز دل خسته

دست هاي گره گشاي تو را

غل و زنجير ظالمان بستهاز دعاي قنوت نيمه شبت

همگان استفاده مي بردند

نيمه شب بود و كوچه ها تاريك

كه تو را هم پياده مي بردندقصّه ي كوچه هاي باريكي

مي شود پيش چشمتان تكرار

آهِ مظلوم و اشكِ غربت تو

سامرا شد مدينه باز اين بارچقَدَر خون دل كه از دست

بي وفا مردم زمان خوردي

پسر مرتضي و بزم شراب

عجب ارثي از عمّه ات برديلااقل خوبي اش در اين بوده

حرفي از خيزران نبود آقا

حرفي از يك سر بريده نبود

خواهري نيمه جان نبود آقا ...


***