بازگشت

اهل نظر


تمام اهل نظربرتوالتجا بكنند
به نام پاك نقي خاك راطلابكنند

هنوزبردن نامت كمال بي ادبي است
به لفظ" حضرت آقا" توراصدابكنند

فرشته هاهمه هنگام سجده حيرانند
كه روبه قبله ويا روبه سامرابكنند

چقدرروي دلت زخم كهنه بسياراست/
به زهرزخم دلت راچرا دوابكنند

دوباره يك دونفررابه كربلابفرست
كه زيرقبه برايت كمي دعابكنند

خداكندكه شبانه تورادگرنبرند
زنام مادرتان لااقل حيابكنند

خداكندكه غريبانه دست وپا نزني
ملائك ازپرشان فرش دست وپابكنند

دوباره ازلب خشكت سلام ميريزد
همينكه روي توروسوي كربلابكنند...

سلام بربدني كه سه روزبعد آن را
زدست نيزه گرفته كه بوريابكنند....


***