بازگشت

دهمين حجت


آسمان را اگر امان بدهند

ابر و باران بيكران بدهند

به دل تنگ او چو گوشه اي از

غربتت را اگر نشان بدهند

تا قيام قيام مي گريد

از غمت اي امام مي گريد

دهمين حجت و امام سلام

به دل خسته ات سلام سلام

به حريم غريب سامره ات

از دل شيعه مستدام سلام

حرمت قلب شيعه غارت شد

به حريم تو تا جسارت شد

دل تو بوستان احساس است

به اهانت چقدر حساس است

تاول زير پات آقاجان

اثر ظلم آل عباس است

ظلم كرده است بر امام دهم

متوكّل كه بود" أَخبَثَهُم"

متوكل آن خليفه ي نامرد

تا تو را سوي سامرا آورد

منزلت داد در سراي گدا

بي حيا شرم از رسول نكرد

كاش بودم گداي سامرا

مي شدم كاش همنشين شما

به سراي تو يورش آوردند

نيمه شب، پابرهنه ات بردند

تا تو آقا به خانه برگردي

كودكانت چه غصه ها خوردند

آن زمان ياد حيدر افتادي

ياد بازوي مادر افتادي

اي مه فاطمه، عزيز خدا

تو كجا، سفره ي شراب كجا

بي ادب تا به تو تعارف كرد

جامي از آن شراب اي آقا

صورتت سرخ شد، تنت لرزيد

گفتي اي واي عمه ام چه كشيد

باده تا خورد آن شراب پرست

سر جد مرا گرفت به دست

با اهانت به رأس پاك حسين

چه غروري ز عمه ام بشكست

نظري كرد بر سر ارباب

زينب تو كجا و بزم شراب

***