بازگشت

يا اللّه


دوباره از غم و رنج و عذاب يا اللّه

شده است ديده ي زهرا پرآب يا اللَّه

سخن ز بي كسي يك امام مظلوم است

كه هست غربتِ او بي حساب يا اللّه

سخن ز هادي دين قبل? كريمان است

عزيز فاطمه و بوتراب يا اللّه

تمام عمر به زندان، چو جدِّ خود موسي

كشيده محنت و درد و عتاب يا اللَّه

براي حفظ وجود اميد مظلومان

نموده غربت و غم انتخاب يا اللَّه

شبيه حضرت حيدر ندارد او ياور

سلام او شده ست بي جواب يا اللّه

ز تربت و حرم مادرش چو دور افتاد

شده است بيتِ اميدش خراب يا اللَّه

غمي كه عسگري از ياد آن فغان دارد

« امام هادي و بزم شراب يا اللَّه »

به پشت مركبِ دشمن چنان عرق مي ريخت

كه كرد خشم تو را در شتاب يا اللّه

به غير عسگري از ماتمش نمي گريد

كه هست صاحب غم آن جناب يا الله

***