بازگشت

نور خدا در طور جان


امشب جهان از خرمي مانند رضوان مي شود

نور خدا در طور جان امشب فروزان مي شود

از آسمان مكرمت تابنده گردد اختري

روشنگر دنيا و دين زآن روي تابان مي شود

امشب زمين و آسمان در عشرت و ساغرزنان

چون ساقي كوثر علي خشنود و خندان مي شود

از بوستان معرفت سر مي زند زيباگلي

كاين عالم خاكي از آن همچون گلستان مي شود

نوري به عالم جلوه گر گردد به هنگام سحر

روشن زمين و آسمان زان نور رخشان مي شود

سرچشمه فيض خدا نور دوچشم مصطفي

سرحلقه اهل ولا محبوب جانان مي شود

خورشيد برج ارتضا آن يادگاري از رضا

ابن رضا امشب پدر از لطف يزدان مي شود

در زهد و دانش مصطفي در زور بازو مرتضي

حلمش چو حلم مجتبي در ملك امكان مي شود

بر فاطمه نور دوعين آزاده مانند حسين

احياگر احكام حق پيدا و پنهان مي شود

عابد، بسان عابدين چون باقر علم اليقين

در دانش علم و خرد مشهور دوران مي شود

صادق بود در راستي هم جعفر و موساستي

مدهوش در سيناي او موساي عمران مي شود

پور امام هفتمين كز بعد او روي زمين

هم رهبر و هم رهنما بر نوع انسان مي شود

فرزند دلبند تقي او را لقب آمد نقي

هم زاهد و هم متقي هم ركن ايمان مي شود

هر كس ندارد در جهان مهر و تولايش به دل

كي طاعت صدساله اش مقبول يزدان مي شود

آن بهترين خلق خدا آخر در اين دار فنا

مسموم زهر اشقيا در راه قرآن مي شود

***